Huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP
Huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là đơn vị được phép đào taọ, huấn luyện an toàn hoá chất theo Giấy chứng nhận số 61/2019/GCN ngày 26/6/2019 của Cục An toàn Lao động – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT thường xuyên tổ chức lớp Huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP cho doanh nghiệp. Mục tiêu khoá huấn luyện nhằm cung cấp, cập nhật, huấn luyện các kỹ năng đảm bảo an toàn hoá chất. Đồng thời, cấp kết quả huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Quý cơ quan/cá nhân có nhu cầu tham gia khóa huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP hoặc có bất kỳ vướng mắc hãy liên hệ 

HOTLINE: 091 241 11 00.

Đối tượng huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn hóa chất:

– Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục các công việc có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động những người lao động sau phải huấn luyện an toàn hóa chất: Người trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất.

– Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP đối tượng được huấn luyện an toàn hóa chất:

+ Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương Và  Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

+ Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở và Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

+ Nhóm 3: Người lao động làm việc liên quan trực tiếp đến hóa chất. 

Thời gian huấn luyện an toàn hóa chất

– Thời gian học với nhóm 1: Tối thiểu 8h bao gồm cả thời gian kiểm tra

– Thời gian học với nhóm 2: Tối thiểu 12h bao gồm cả thời gian kiểm tra

– Thời gian học với nhóm 3: Tối thiểu 16h bao gồm cả thời gian kiểm tra. 

Thực hiện đào tạo/huấn luyện an toàn hóa chất:

+ Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

+ Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định. Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất thường được doanh nghiệp tổ chức chương trình huấn luyện an toàn bởi đơn vị được Bộ Lao động Thương binh Xã hội chỉ định.

+ Người lao động đã được huấn luyện phải được huấn luyện lại trong các trường hợp sau đây: Khi có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, cơ sở vật chất, phương án sản xuất liên quan đến vị trí làm việc; khi người đã được huấn luyện thay đổi vị trí làm việc; khi hết thời hạn 02 năm từ kể từ lần huấn luyện đầu tiên và định kỳ trước đó. 

Kết quả và lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất:

Tại Điều 34 Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định về việc đánh giá hồ sơ và hồ sơ huấn luyện lưu trữ:

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất hoặc các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện an toàn hóa chất. 

2. Quy định về phần kiểm tra

– Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung huấn luyện;

– Thời gian kiểm tra tối đa là 02 giờ;

– Bài kiểm tra đạt yêu cầu phải đạt điểm trung bình trở lên.

3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc huấn luyện và kiểm tra kết quả huấn luyện an toàn hóa chất, tổ chức, cá nhân tổ chức huấn luyện, kiểm tra ra quyết định công nhận kết quả kiểm tra cho các học viên tham gia khóa huấn luyện an toàn hóa chất.

4. Hồ sơ lưu trữ huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

– Nội dung huấn luyện;

– Danh sách học viên tham gia huấn luyện với các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện;

– Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng minh;

– Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất;

– Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.

Thời gian lưu trữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất là 03 năm và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

Quý cơ quan/cá nhân có nhu cầu huấn luyện, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG DCMT

Địa chỉ: Số 24, TT 2A, Khu ĐMT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 091 241 11 00

Email: dcmtvietnam@gmail.com


Các Thông tin khác