Các quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu Bài 2: Nâng cao yêu cầu đối với cơ sở đào tạo và giảng viên đấu thầu
Các quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu Bài 2: Nâng cao yêu cầu đối với cơ sở đào tạo và giảng viên đấu thầu


Theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện và để đứng ra tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu thì đơn vị tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; (ii) có cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu; (iii) có đội ngũ giảng viên về đấu thầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; (iv) có tên trong danh sách cơ sở đào tạo về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Điều 108 Khoản 1).

IMG

Bộ KH&ĐT đang tích cực triển khai Chiến lược tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu giai đoạn 2014 - 2017, tầm nhìn 2025, theo đó, sẽ đẩy mạnh các hoạt động đào tạo về đấu thầu, chuyên nghiệp hóa hoạt động của đội ngũ làm công tác đấu thầu cũng như các cán bộ làm chính sách

Ảnh:LTT

Đối với giảng viên về đấu thầu cần: (i) tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành pháp luật, kỹ thuật, kinh tế; (ii) có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 06 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục; (iii) có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; (iv) hoàn thành các khóa bồi dưỡng giảng viên về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Điều 109). Giảng viên, cơ sở đào tạo không tuân thủ các quy định nêu trên sẽ bị xóa tên khỏi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, không được tiến hành tham gia hoạt động đào tạo về đấu thầu.

IMG

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về giảng viên đấu thầu, cơ sở đào tạo, cá nhân được cấp chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Ảnh:Nhã Chi

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước hoạt động đào tạo về đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thẩm định và công nhận hoặc rút tên cơ sở đào tạo, giảng viên về đấu thầu; tổ chức các kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho giảng viên về đấu thầu; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về giảng viên đấu thầu, cơ sở đào tạo, cá nhân được cấp chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 

Để từng bước thực hiện các nhiệm vụ nói trên, trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực triển khai Chiến lược tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu giai đoạn 2014 - 2017, tầm nhìn 2025 (gọi tắt là Chiến lược đào tạo đấu thầu, mua sắm công quốc gia) do Ngân hàng Thế giới là đầu mối tài trợ. Theo Chiến lược đã được phê duyệt, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh các hoạt động đào tạo về đấu thầu, chuyên nghiệp hóa hoạt động của đội ngũ làm công tác đấu thầu cũng như các cán bộ làm chính sách. Trọng tâm của Chiến lược đào tạo đấu thầu, mua sắm công quốc gia là đào tạo các giảng viên về đấu thầu, thiết lập một hệ thống các giảng viên nòng cốt, có chuyên môn, tâm huyết, đạo đức trong việc đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu; xây dựng một bộ giáo trình chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; tăng cường liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài về đấu thầu, các chuyên gia quốc tế đầu ngành về đấu thầu.

 

Ngoài ra, dự kiến trong Quý IV/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nhằm tạo thêm hành lang pháp lý đồng bộ trong việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013. Thông tư sẽ hướng dẫn điều kiện đối với giảng viên và cơ sở đào tạo về đấu thầu; cách thức đăng ký, đăng tải thông tin cơ sở đào tạo vào hệ thống dữ liệu; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; chương trình đào tạo khung; cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu, đào tạo về đấu thầu; quản lý nhà nước trong hoạt động đào tạo về đấu thầu… từng bước chuyên nghiệp hóa công tác đấu thầu, bảo đảm cho việc phát triển bền vững của nghề đấu thầu nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu.

Quỳnh Vân

Các Thông tin khác