Nói về chúng tôi
 Nói về chúng tôi Con người của chúng tôi
Chuyên gia của chúng tôi Khách hàng của chúng tôi

Ban lãnh đạo DCMT là tập hợp của rất nhiều Nhà quản lý đã trải nghiệm qua nhiều chức vụ công tác trong các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam và Quốc tế. Họ đã từng làm cho nhiều tổ chức Quốc tế.


Các Phòng ban của DCMT bao gồm:

Hội đồng Quản trị

Ban Quản lý - Điều hành

Phòng Tư vấn Quản lý Dự án

 - Chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án phát triển được WB, ADB, JICA, JBIC tài trợ.

Trung tâm Đào tạo Quản lý:

- Chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo về quản lý cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý ở hầu hết các tỉnh, thành tại VIỆT NAM.

Phòng Hợp tác Quốc tế

- Làm nhiệm vụ phát triển thị trường, các dự án với các công ty tư vấn Quốc tế

Phòng nghiên cứu khoa học

Phòng Biên tập và Phát hành