Nghiệp vụ Đánh giá Dự án Đầu tư "Theo thông tư 23/2010-BKH"


Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong những đơn vị được đào tạo nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư theo phê duyệt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khóa học nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư được biên soạn theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BXD ngày 13/12/2009 quy định điều kiện năng lực của tổ chức các nhân khi thực hiện đánh giá dự án và Nghị định 113/2009/ND-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Theo đó, từ ngày 01/09/2011 cá nhân thực hiện đánh giá dự án đầutw phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

A. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư

1. Giới thiệu tổng quan về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư.

2. Khái niệm về dự án đầu tư;

3. Nguyên tắc quản lý, thực hiện dự án đầu tư.

4. Phân loại dự án đầu tư.

5. Mục đích, yêu cầu của quản lý, thực hiện dự án đầu tư

6. Nội dung quản lý dự án đầu tư.

7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư.

Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư

1. Mục đích, ý nghĩa của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

2. Vị trí, vai trò của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

3. Cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

4. Nguyên tắc tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

5. Phạm vi và đối tượng của việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

6. Công tác tổ chức việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

7. Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên

1. Mục tiêu yêu cầu

2. Theo dõi dự án đầu tư

3. Kiểm tra dự án đầu tư

4. Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

5. Các nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

1. Mục tiêu yêu cầu

2. Theo dõi dự án đầu tư

3. Kiểm tra dự án đầu tư

4. Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư

1. Mục tiêu yêu cầu

2. Theo dõi tổng thể đầu tư

3. Kiểm tra tổng thể đầu tư

4. Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư nền kinh tế

5. Nội dung đánh giá tổng thể về quản lý đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty 91 của Nhà nước.

Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

1. Mục tiêu yêu cầu

2. Các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư.

4. Công tác báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư

5. Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

6. Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

B. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

C. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

D. BÀI KIỂM TRA

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG DCMT

Địa chỉ: P1102 – VNT Tower – 19 Nguyễn Trãi – Hà Nội

Http://www.dcmtvietnam.com

 
Các khóa học sắp khai giảng