Nghiệp vụ Đấu thầu "Chương trình nâng cao"


1. Cơ sở pháp lý về khóa học nghiệp vụ đấu thầu «chương trình nâng cao»

  •  Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
  • Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;
  • Căn cứ Nghị định 85/2009/ND-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
  • Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 của Bộ KH&ĐT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;

Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong các cơ sở đào tạo được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu có hiệu lực toàn quốc (chi tiết xem danh sách các Trung tâm đào tạo được đăng tải trên website của Cục Quản lý Đấu thầu hoặc xem tại đây.

 2. Giảng viên

 Các Giáo sư, Tiến sỹ hoặc Lãnh đạo, chuyên viên cao cấp đến từ Bộ KH&ĐT. Những người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đầu tư XDCB.

 3. Phương pháp giảng

 Phương pháp giảng dạy bao gồm trao đổi, thảo luận hướng vào các vấn đề vướng mắc trong thực tế, nhấn mạnh vai trò của học viên trong quá trình làm bài tập, nghiên cứu tình huống. Học viên có cơ hội để thảo luận nhiều vấn đề vướng mắc với các chuyên gia đầu ngành của Viện DCMT.

 4. Đối tượng tham dự học

 Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác đấu thầu, các cá nhân có nhu cầu.

5. Nội dung khóa học nghiệp vụ đấu thầu «chương trình nâng cao» (Theo chương trình khung quy định tại Thông tư 10/2010/TT-BKH). Nội dung chi tiết xem tại mục download.

 Khóa học được xây dựng trên cơ sở chương trình khung đào tạo được quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu. Khóa học nghiệp vụ đấu thầu bao gồm các chuyên đầu sau:

 A. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

 Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu

 Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Đối với nhà thầu là tổ chức, đối với nhà thầu là cá nhân)

2. Chỉ định thầu

3. Tự thực hiện

4. Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

 5. Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu

 6. Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của tư vấn cá nhân

 7. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện

 8. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện)

 9. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu dịch vụ tư vấn

 Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

 1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu)

 2. Chào hàng cạnh tranh

 3. Mua sắm trực tiếp

 4. Chỉ định thầu

 5. Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

 6. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu

 7. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu

 8. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu)

 9. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu mua sắm hàng hóa

 Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp

 1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu)

 2. Chỉ định thầu

 3. Tự thực hiện

 4. Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

 5. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu

 6. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện

 7. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện)

 8. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu xây lắp

 B. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

 C. BÀI KIỂM TRA

 Thời lượng khóa học: 40 tiết học trong thời gian 5 ngày.

  6. Chứng chỉ tốt nghiệp

 Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo quy định tại Thông tư 10/2010/TT- BKH ngày 13/05/2010.

 Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT

 Địa chỉ: VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

 
Các khóa học sắp khai giảng