Nghiệm thu và lập hồ sơ hoàn công

Chương trình tập huấn được thiết kế nhằm cung cấp cho các cơ quan, đơn vị những kiến thức mới về nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán đầu tư xây dựng, cũng như nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tế và các vấn đề vướng mắc nảy sinh trong giai đoạn nghiệm thu và thanh quyết toán. Phương pháp giảng dạy bao gồm trao đổi, thảo luận hướng vào các vấn đề vướng mắc trong thực tế, nhấn mạnh vai trò của học viên trong quá trình làm bài tập, nghiên cứu tình huống.

Nội dung (04 ngày)

Chuyên đề I: Giám sát chất lượng công trình (Theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP)

-          Công tác giám sát chất lượng công trình

-          Quản lý chất lượng thi công XD CT của nhà thầu thi công XD

-          Giám sát chất lượng thi công XDCT của chủ đầu tư

-          Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế XDCT.

Chuyên đề II: Nghiệm thu công trình xây dựng

-        Các công tác nghiệm thu trong quá trình thực hiện dự án ĐT XD

-        Nghiệm thu sản phẩm khảo sát XD và thiết kế XDCT

-        Nghiệm thu vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình

Chuyên đề III: Hồ sơ, tài liệu hoàn thành CTXD (Hồ sơ hoàn công)

-          Hồ sơ hoàn công

-          Bản vẽ hoàn công

-          Đo hoàn công, vẽ hoàn công và thiết lập bản vẽ hoàn công

Chuyên đề IV: Hồ sơ tạm ứng và thanh toán trong xây dựng

-          Hồ sơ để tạm ứng

-          Căn cứ các hình thức để thanh toán (Các loại thanh toán)

-          Quy trình, trình tự thanh toán

-          Quy trình tạm ứng và thu hồi tạm ứng

Chuyên đề V: Quyết toán vốn đầu tư XD

-          Phân biệt các hình thức quyết toán

-          Nội dung, trình tự lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư

-          Nội dung, thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư

-          Phê duyệt, Hồ sơ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Chuyên đề VI: Thanh quyết toán vốn đầu tư của cơ quan Kho bạc Nhà nước

-          Hồ sơ thanh quyết toán vốn đầu tư của Chủ đầu tư và Nhà thầu gửi Kho bạc Nhà nước;

-          Các nghiệp vụ thanh toán vốn đầu tư tại hệ thống Kho bạc Nhà nước;

-          Những nội dung trong công tác kiểm toán vốn đầu tư đối với các nhà thầu;

-          Thanh toán đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Giảng viên: Vụ Đầu tư Xây dựng – Bộ Tài chính

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

 
Các khóa học sắp khai giảng