Quản lý chi phí và Thanh quyết toán vốn đầu tư (Theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP)-"new"

Khóa học được DCMT thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị tham gia quản lý chi phí và thanh quyết toán vốn đầu tư, bao gồm: Ban quản lý dự án, Phòng Tài chính kế hoạch, Công ty Tư vấn Thiết kế. Khóa học sẽ cập nhật những nội dung mới nhất của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về quản lý chi phí và thanh quyết toán vốn đầu tư. Giảng viên sẽ là lãnh đạo Vụ Đầu tư XD-Bộ Tài chính; Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ XD.

1. Các thông tin về lớp học

-          Thời lượng: học trong 03 ngày liên tục kể từ ngày khai giảng          

-           Chứng chỉ: cấp chứng chỉ tham gia cho các học viên cuối khóa học

2. Nội dung chương trình khóa học

-          Chuyên đề I: Những quy định về quản lý chi phí đầu tư XDCT (theo nội dung mới của Nghị Định 112/2009NĐ-CP ngày 14/12/2009)

-          Chuyên đề II: Những hướng dẫn cụ thể về lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT (theo nội dung mới của Nghị Định 112/2009NĐ-CP)

-     Chuyên đề III: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

-          Chuyên đề IV: Giải ngân và thanh toán vốn đầu tư XD (theo nội dung Thông tư 209/TT-BTC ngày 05/11/2009 v/v sửa đổi bổ sung TT/27/TT-BTC ngày 3/4/2007)

-          Chuyên đề V: Quyết toán vốn đầu tư XD (theo nội dung Thông tư 33/TT-BTC ngày 09/04/2007 và Thông tư 98/TT-BTC ngày 9/8/2007 sửa đổi bổ sung thông tư 33/TT-BTC)

 
Các khóa học sắp khai giảng