Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình (Theo Thông tư 25/2009/TT-BXD)


1. Cơ sở pháp lý về khóa học

Thông tư số 22 /2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng quy định từ ngày 01/01/2010 những cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Khóa học được xây dựng trên cơ sở chương trình khung đào tạo được quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT là một trong 4 cơ sở đầu tiên được Bộ Xây dựng phê duyệt công nhận là cơ sở đào tạo về nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại quyết định số Quyết định 1015/QĐ-BXD ngày 15/10/2009.

2. Giảng viên

Các Giáo sư, Tiến sỹ hoặc Lãnh đạo, chuyên viên cao cấp đến từ Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng. Những người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đầu tư xây dựng.

3. Phương pháp giảng

Phương pháp giảng dạy bao gồm trao đổi, thảo luận hướng vào các vấn đề vướng mắc trong thực tế, nhấn mạnh vai trò của học viên trong quá trình làm bài tập, nghiên cứu tình huống và thiết kế dự án. Học viên có cơ hội để thảo luận nhiều vấn đề vướng mắc với các chuyên gia đầu ngành của Viện DCMT.

4. Đỗi tượng tham dự học

Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án và các đối tượng khác có nhu cầu với trình độ học vấn từ Trung cấp.

5. Nội dung khóa học (Theo chương trình khung quy định tại Thông tư 25/2009/TT-BXD). Nội dung chi tiết xem tại mục download.

Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết)

Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)

Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng (4 tiết)

Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)

Chuyên đề 6. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)

Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

Chuyên đề 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

6. Giấy chứng nhận

Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng nhận Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư 25/2009/TT- BXD ngày 29/07/2009 và Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG DCMT

Trụ sở: Tầng 11, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
Các khóa học sắp khai giảng