Một số ý kiến của học viên tại Gia Lai từ ngày 07/01/2010
Một số ý kiến của học viên tại Gia Lai từ ngày 07/01/2010

Khóa học :Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Thời gian :Từ ngày 07/01/2010
Địa điểm :Gia Lai
Nhấn download để tải về máy một số ý kiến của học viên tại khóa học QLDA do DCMT tổ chức từ ngày 07/01/2010 đến 12/01/2010 tại TP. Pleiku - Gia Lai
Đánh giá của học viên : Download

Học viên nói gì về chúng tôi

Nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ tư vấn giám sát

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ sơ cấp nghề

Đào tạo an toàn lao động

Đào tạo đấu thầu

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ nghề

Huấn luyện an toàn

An toàn lao động

Chứng chỉ quản lý dự án

Quản lý dự án

Huấn luyện an toàn lao động

Chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế