Một số ý kiến của học viên tại Gia Lai từ ngày 07/01/2010
Một số ý kiến của học viên tại Gia Lai từ ngày 07/01/2010

Khóa học :Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Thời gian :Từ ngày 07/01/2010
Địa điểm :Gia Lai
Nhấn download để tải về máy một số ý kiến của học viên tại khóa học QLDA do DCMT tổ chức từ ngày 07/01/2010 đến 12/01/2010 tại TP. Pleiku - Gia Lai
Đánh giá của học viên : Download

Học viên nói gì về chúng tôi