Một số ý kiến học viên tại khóa học Quảng Ngãi từ ngày 05/01/2010
Một số ý kiến học viên tại khóa học Quảng Ngãi từ ngày 05/01/2010

Khóa học :Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Thời gian :Từ ngày 05/01 đến 10/01/2010
Địa điểm :Quảng Ngãi
Bạn đọc nhấn vào mục download để tải về máy ý kiến đánh giá của học viên tại khóa học QLDA do DCMT tổ chức tại Quảng Ngãi từ ngày 05/01 đến 10/01/2010
Đánh giá của học viên : Download

Học viên nói gì về chúng tôi