Một số ý kiến học viên tại khóa học Quảng Ngãi từ ngày 05/01/2010
Một số ý kiến học viên tại khóa học Quảng Ngãi từ ngày 05/01/2010

Khóa học :Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Thời gian :Từ ngày 05/01 đến 10/01/2010
Địa điểm :Quảng Ngãi
Bạn đọc nhấn vào mục download để tải về máy ý kiến đánh giá của học viên tại khóa học QLDA do DCMT tổ chức tại Quảng Ngãi từ ngày 05/01 đến 10/01/2010
Đánh giá của học viên : Download

Học viên nói gì về chúng tôi

Nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ tư vấn giám sát

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ sơ cấp nghề

Đào tạo an toàn lao động

Đào tạo đấu thầu

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ nghề

Huấn luyện an toàn

An toàn lao động

Chứng chỉ quản lý dự án

Quản lý dự án

Huấn luyện an toàn lao động

Chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế