Văn bản mới ban hành
Thông tư số: 10/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư số: 10/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Chi tiết xem mục download.

 
Các văn bản khác