Văn bản mới ban hành
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Chi tiết xem mục download.

 
Các văn bản khác