Cơ sở pháp lý
Cục Quản lý Đấu thầu phê duyệt DCMT đào tạo về đấu thầu tháng 5/2010

Danh sách Cục quản lý đấu thầu - Bộ KH&ĐT công nhận Viện Đào tạo QLXD DCMT là đơn vị được phép đào tạo về đấu thầu - cập nhật tháng 5/2010.

 
Các văn bản khác

Nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ tư vấn giám sát

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ sơ cấp nghề

Đào tạo an toàn lao động

Đào tạo đấu thầu

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ nghề

Huấn luyện an toàn

An toàn lao động

Chứng chỉ quản lý dự án

Quản lý dự án

Huấn luyện an toàn lao động

Chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế