Cơ sở pháp lý
Đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (3 chuyên ngành)-Quyết định 419/QĐ-BXD

Bạn đọc nhận vào mục download để xem toàn văn Quyết định số 419/QĐ-BXD ngày 02/04/2010 của Bộ Xây dựng v/v công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

DCMT admin

 

 
Các văn bản khác