Cơ sở pháp lý
Đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (3 chuyên ngành)-Quyết định 419/QĐ-BXD

Bạn đọc nhận vào mục download để xem toàn văn Quyết định số 419/QĐ-BXD ngày 02/04/2010 của Bộ Xây dựng v/v công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

DCMT admin

 

 
Các văn bản khác

Nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ tư vấn giám sát

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ sơ cấp nghề

Đào tạo an toàn lao động

Đào tạo đấu thầu

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ nghề

Huấn luyện an toàn

An toàn lao động

Chứng chỉ quản lý dự án

Quản lý dự án

Huấn luyện an toàn lao động

Chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế