Văn bản mới ban hành
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Tiêu đề Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (Hiệu lực thi hành từ 01/7/2014) Phân loại Thông báo của Bộ Ngày tạo 09/12/2013 File đính kèm 43-2013-qh13-Luat ÐThau.pdf Download Nội dung Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014.

 
Các văn bản khác