Văn bản mới ban hành
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Tiêu đề Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (Hiệu lực thi hành từ 01/7/2014) Phân loại Thông báo của Bộ Ngày tạo 09/12/2013 File đính kèm 43-2013-qh13-Luat ÐThau.pdf Download Nội dung Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014.

 
Các văn bản khác

Nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu

Chứng chỉ tư vấn giám sát

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ sơ cấp nghề

Đào tạo an toàn lao động

Đào tạo đấu thầu

Chứng chỉ an toàn lao động

Chứng chỉ nghề

Huấn luyện an toàn

An toàn lao động

Chứng chỉ quản lý dự án

Quản lý dự án

Huấn luyện an toàn lao động

Chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế